Privacy voorwaarden | Algemene voorwaarden

Privacy voorwaarden | Algemene voorwaarden

1. Privacy voorwaarden

Coöperatieve Restaurants Zeeland U.A.
Coöperatieve Restaurants Zeeland is gevestigd en houdt kantoor in Baarland, aan de Nieuweweg 3 en is ingeschreven onder KvK-nummer 74683896.
Coöperatieve Restaurants Zeeland en haar leden (hierna: Restaurant Zeeland) respecteren de privacy van haar gasten en van alle (overige) bezoekers van haar website restaurantzeelandl.nl (hierna: de website) en/of haar evenementen (hierna gezamenlijk: de bezoekers). Persoonsgegevens vraagt Restaurant Zeeland alleen indien en zover dat nodig is. Restaurant Zeeland verstrekt persoonsgegevens enkel aan onze gegevensverwerkers en derden (waaronder andere deelnemers dan leden) die voor u ingekochte goederen en/of diensten leveren. Restaurant Zeeland gebruikt persoonsgegevens niet zonder instemming om bezoekers iets toe te sturen. Restaurant Zeeland draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Restaurant Zeeland en dit privacy statement heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of de evenementen. Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van leden waarnaar Restaurant Zeeland op restaurantzeeland.nl en in haar mailingen een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacy beleid van deze leden de betreffende websites.

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens gebruikt Restaurant Zeeland

Bij de aanschaf van tickets voor het evenement of andere bestellingen via de website kan de bezoeker (al dan niet door de verschillende verkooporganisaties) om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens Restaurant Zeeland (al dan niet van de door Restaurant Zeeland voor het specifieke evenement ingehuurde verkooporganisatie) verkrijgt.
Ook kunnen door Restaurant Zeeland surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website. Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor Restaurant Zeeland onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

Artikel 3 – Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

Restaurant Zeeland gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. Meer specifiek kan Restaurant Zeeland persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

  • ten behoeve van het versturen van de bij Restaurant Zeeland gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
  • om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van Restaurant Zeeland, dan wel betreffende artiest, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Restaurant Zeeland georganiseerde evenementen;
  • om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten.
  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële)gasten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • om contact op te nemen met de deelnemers voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen voor vragen;
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  • voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven en bij voorbeeld ook niet voor geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering). Indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal Restaurant Zeeland bezoekers niet contacteren, respectievelijk nieuwsbrieven toesturen.
Restaurant Zeeland verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Onderaan elke nieuwsbrief die bezoekers van Restaurant Zeeland ontvangen, hebben bezoekers de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden. In geval van afmelding zal de betreffende bezoeker geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Restaurant Zeeland ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

Artikel 4 – Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die Restaurant Zeeland verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Artikel 5 – Cookies en Google Analytics

Restaurant Zeeland behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
Restaurant Zeeland maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Restaurant Zeeland heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Artikel 6 – Sociale netwerken

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via de knoppenkunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Artikel 7 – Bewaartermijn

Restaurant Zeeland bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien (10) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst toegangsbewijzen voor een evenement van Restaurant Zeeland heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Genoemde bewaartermijn van tien (10) jaar is gerechtvaardigd omdat Restaurant Zeeland elke vijf (5) jaar een analyse van het klantenbestand maakt.

Artikel 8 – Inzage en correctie en intrekking toestemming

Bezoekers kunnen Restaurant Zeeland via het e-mailadres info@restaurantzeeland.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/ of verwijdering van diens persoonsgegevens, gemaakte opnamen of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient er voor te zorgen dat Restaurant Zeeland over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Artikel 9 – Klachtrecht

Bezoekers hebben het recht om over het gebruik van hun persoonsgegevens door Restaurant Zeeland een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (adres: Bezuidenhoutseweg 30 te (2594 AV) Den Haag).

Artikel 10 – Geen doorgifte gegevens buiten de Europese Unie

Restaurant Zeeland zal persoonsgegevens van bezoekers niet doorgeven buiten de Europese Unie.

Artikel 11 – Wijzigingen

Restaurant Zeeland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Restaurant Zeeland de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen. Indien bezoekers na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het Restaurant Zeeland dan weten via info@restaurantzeeland.nl.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Restaurant Zeeland en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Restaurant Zeeland georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “gast”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Restaurant Zeeland voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”) en indien de overeenkomsten tot stand komen via de officiële website van Restaurant Zeeland (www.restaurantzeeland.nl) of elke andere ticketpartner zoals vermeldt op de website(s) Restaurant Zeeland.
1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan culinaire uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt, of andere locaties die tijdelijk bij het evenement horen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de gast wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Restaurant Zeeland en de gast komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement van Restaurant Zeeland dan wel een door Restaurant Zeeland ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het ticketplatform bestelt/koopt.
2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Restaurant Zeeland verstrekt document of een door of vanwege Restaurant Zeeland verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Restaurant Zeeland. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Restaurant Zeeland mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de gast is). Restaurant Zeeland is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De gast dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Restaurant Zeeland dan wel een door Restaurant Zeeland ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het ticketplatform, verstrekt toegangsbewijs.
2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de gast ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de gast het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen, via het ticketplatform of bij Restaurant Zeeland garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de gast.
2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de gast verstrekt. Indien de gast ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de gast ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Restaurant Zeeland kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De gast is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via het ticketplatform als bedoeld in artikel 1.1.
3.2 De gast die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als gast opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Restaurant Zeeland voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
3.3 Indien de gast zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de gast een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Restaurant Zeeland verschuldigden € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Restaurant Zeeland om van de gast bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de gast

4.1 De gast is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
4.2 De gast dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
4.3 De gast is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Restaurant Zeeland onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4.5 De gast is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Restaurant Zeeland, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5 – Rechten van Restaurant Zeeland

5.1 Bij overtreding door de gast van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Restaurant Zeeland gerechtigd de koop te ontbinden of de gast de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de gast recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Restaurant Zeeland, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticketplatform, heeft voldaan.
5.2 Restaurant Zeeland behoudt zich het recht voor de gast de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Restaurant Zeeland dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Restaurant Zeeland gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de gast c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4 Restaurant Zeeland is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken, voor commercieel gebruik van Restaurant Zeeland. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Personen die wensen niet gefilmd of gefotografeerd te worden, dienen dit voorafgaand aan het evenement kenbaar te maken.

Artikel 6 – Annuleringen

6.1 De gast is bevoegd zonder nadere motivering de gekochte tickets te annuleren, onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van ticketprijs door gast wordt vergoed:

a. In geval van annulering in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment, 10% van de volledige ticketprijs;
b. In geval van annulering in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige ticketprijs;
c. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige ticketprijs
d. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen de 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige ticketprijs;
e. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige ticketprijs.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, et cetera heeft Restaurant Zeeland het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
7.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Restaurant Zeeland wordt geannuleerd, zal Restaurant Zeeland uitsluitend verplicht zijn aan de gast de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de gast voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de gast aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de gast aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

7.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Restaurant Zeeland wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de gast het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor) verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de gast voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de gast tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de gast geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de gast op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de gast geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Restaurant Zeeland

8.1 Restaurant Zeeland is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Restaurant Zeeland toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Restaurant Zeeland is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c)schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Restaurant Zeeland.
8.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de gast voor eigen risico, in die zin dat Restaurant Zeeland geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
8.3 Restaurant Zeeland zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
8.4 Restaurant Zeeland is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
8.5 Restaurant Zeeland is ook niet aansprakelijk voor schade van de gast die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 Restaurant Zeeland verwerkt persoonsgegevens van gasten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacy statement is beschikbaar via www.restaurantzeeland.nl.
9.2 Restaurant Zeeland gebruikt persoonsgegevens om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen of u van informatie te voorzien over toekomstige evenementen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons gastenbestand in het algemeen te verbeteren.
9.3 Restaurant Zeeland deelt uw gegevens niet met derde partijen voor de hierboven genoemde doeleinden.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de gast en Restaurant Zeeland bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Restaurant Zeeland en de gast of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter. Restaurant Zeeland is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Nieuwsbrief

Suggesties?

Voel u vrij om contact op te nemen bij vragen of suggesties!

Verzend een e-mail naar info@restaurantzeeland.nl of neem contact op via het formulier op de contactpagina